Дигитална математика

Описание на иновацията „Дигитална математика“

Конкретните ни цели, свързани с учениците от иновативните паралелка, са:

 1. Повишаване на учебните постижения по математика.
 2. Формиране на критично мислене и увереност в себе си като фактори за успешно учене през целия живот.
 3. Повишаване на мотивацията и удовлетворение от ученето.
 4. Прилагане на изследователския подходи в обучението.
 5. Провокиране на креативност.
 6. Превръщане на учебния процес в творчески.
 7. Интензивно използване на електронни ресурси.

Ръководителите ще придобият практически опит да работят с интерактивна, адаптивна обучителна среда.

За да постигнем тези цели, ще въведем предмета „Дигитална математика“ в 1 и 2 клас. В тези часове ще използваме иновативни методи за преподаване на математика /математическо моделиране/ с използването на компютър.

Планираме да включим четири иновативни паралелки, които ще се обучават 4 последователни години – от първи до четвърти клас. Ще се включат 70 ученици. Часовете ще са по 1 час/седмично, в раздел „В“ от учебния план. Участието на учениците по проекта ще продължи общо 4 години като всяка година ще надгражда знанията от предходната.

Ще използваме съвременна, интерактивна платформа за обучение по математика https://matematika.programiram.com, с тематично под направление математическо моделиране. Идеята ни е много добра, защото ще подготви учениците косвено и за дисциплината „компютърно моделиране“, тъй като Дигиталната математика също използва блокчета. Обучителната система използва вградени форми на изкуствен интелект. Тя адаптира нивото на сложност на учебния материал, спрямо личните умения и възможности на всеки обучаем. Тази иновативна система позволява на всеки ученик да усвои материала.

Учениците ще изучават материал, който не е включен в текущата ни учебна програма, но определено представлява интерес за тях. В хода на проекта ще решават математически задачи, като използват компютър. Системата е под формата на обучителни игри, които задържат интереса на малките ученици. Разполага със забавни и любими герои, които им помагат да мислят в креативна насока. Разполага с иновативни мотивационни инструменти като красиви електронни значки, игрови предизвикателства и задачи, и системни рекорди и сертификати. При успех, учениците ще могат да споделят своите постижения и в социална мрежа и така да популяризират по-лесно училищните успехи. В последната година от своето обучение, учениците ще работят по ученически проект, което ще затвърди техните знания, умения и самочувствие.

Обучението по „Дигитална математика“ се извършва чрез Иновативно съдържание – а именно, образователни интерактивни игри по математическо моделиране, които умело въвеждат децата в материята. Чрез прилагането на тези методи в часовете по дигитална математика се формират умения за внимание, концентрация, самостоятелно мислене, любознателност, развива се фантазията, повишава се самочувствието на учениците.

Резултатите ще се измерят с анкети, и с обществени прояви, демонстриране на новите знания и умения на участниците, резултатите от НВО, участия в състезания.

Предимствата на внедряване на иновацията са:

 • учениците са в центъра на процеса на обучение като активни участници и откриватели на нов опит, а учителите – са съветници и помощници;
 • повишава се качеството на образователния процес и мотивацията за учене;
 • учениците задълбочават знанията си по конкретна тема;
 • планират работата си, съобразно с набелязаната цел;
 • работят индивидуално, обсъждат по двойки, работят в екип;
 • съзнават своите силни и слаби страни;
 • носят отговорност за изпълнението на поставената задача;
 • решават проблеми и преодоляват конфликти.

Проект на учебни програми виж тук>>>

Проект на учебни планове виж тук>>>